ΕΛΣΤΑΤ: іммігранти та їхні діти перебувають у гіршому становищі на ринку праці

Рівень зайнятості в Греції минулого року був майже однаковим для людей, які народилися в Греції від грецьких батьків, та для людей, які народилися за кордоном (відповідно 50,4% та 50,7%). Навпаки, рівень зайнятості був набагато нижчим (33,4%) для іммігрантів у другому поколінні.

Це випливає із спеціального дослідження ΕΛΣΤΑΤ про становище іммігрантів та його прямих нащадків ринку праці.

Зайнятість за віковими групами. Різниця в становищі місцевого населення, порівняно з іммігрантами другого покоління, пояснюється різним віковим складом цієї категорії: великою часткою 15-24-річних серед другого покоління іммігрантів. Це група громадян із найбільшою участю в освіті.

У віковій групі 25-44 років рівень зайнятості іммігрантів у другому поколінні майже такий самий, як у місцевих греків. У той час як він значно нижчий серед тих, хто народився за кордоном та мігрував у свідомому віці. Зрештою, люди, які народилися за кордоном, демонструють найвищий відсоток безробітних, а також найнижчий рівень участі у освіті.

Люди без іммігрантського походження показують найвищий відсоток випускників із вищою освітою та найнижчий відсоток із нижчим рівнем освіти. І навпаки, іммігранти у другому поколінні мають найнижчий відсоток вищої освіти та найвищий відсоток неповної освіти. Наголошується, однак, що ці результати формуються різною віковою структурою іммігрантів у другому поколінні: значна частина цих осіб продовжує навчання у системі формальної освіти.

Місцеві греки демонструють найвищий відсоток зайнятості у висококваліфікованих нефізичних професіях (33,8%), а найнижчий – у тих, хто народився (приїхав) з-за кордону (13,9%). Іммігранти у другому поколінні зайняті здебільшого (42%) на низькокваліфікованих нефізичних роботах.

Істотні відмінності проявляються й у галузевому розподілі занять із іммігрантського походження. Відсоток іноземців, зайнятих у виробництві, майже вдвічі вищий, ніж у людей без іммігрантського походження (26,4% проти 14,4%). Іммігранти у другому поколінні переважно зайняті у сфері торгівлі, транспорту, громадського харчування та готельного бізнесу (55,4%), тоді як місцеві греки демонструють найвищі показники зайнятості у первинному секторі, а також у державному управлінні, освіті, охороні здоров’я та мистецтво.

Близько 9 із 10 працівників заявляють, що цілком або дуже задоволені своєю професією. Показники задоволеності однакові для людей з різним імміграційним минулим, але відмічено, що відсоток тих, хто каже, що вони не задоволені, майже вдвічі вищий серед людей, що народилися за кордоном (10,2% проти 6,4%). Рівень задоволеності майже однаковий для іммігрантів у другому поколінні та людей без іммігрантського походження.

Аналогічні результати спостерігаються щодо боротьби з дискримінацією на робочому місці. Лише 3,5% працівників заявили, що стикалися з дискримінацією, а у тих, хто народився за кордоном, цей відсоток зростає до 16,1%. Відсоток іммігрантів у другому поколінні, які оголошують себе жертвами дискримінації, є нижчим (5,7%), але майже вдвічі перевищує відповідний відсоток (2,5%) для людей, що народилися в Греції, самих себе та їхніх батьків.

Зазначено, що рівень володіння грецькою мовою істотно корелює зі статусом зайнятості та рівнем освіти осіб, які народилися за кордоном. Відсоток безробітних серед людей, які мають лише базові або елементарні знання грецької мови, майже вдвічі вищий, ніж серед людей із задовільним чи відмінним знанням мови. Відповідно рівень зайнятості значно вищий серед людей із гарним знанням грецької мови. Що ж до рівня освіти, то зазначається, що найнижчий рівень знання грецької мови зазвичай відповідає нижчому рівню освіти. Також рівень знання грецької мови безпосередньо пов’язаний із роками проживання у Греції.

Якщо вивчити рівень знання грецької мови по відношенню до віку прибуття до Греції, то можна помітити, що чим молодший вік прибуття, тим краще знання грецької мови. Відсоток людей з базовими або елементарними знаннями мови становить 0,7% для людей, які приїхали до Греції у віці від 0 до 5 років, і більш ніж у десять разів (9,8%) для людей, які приїхали у віці 18 років і більше.

Задовільне знання мови пов’язане із значно нижчим рівнем дискримінації на робочому місці. Кожна четверта людина з базовим або мінімальним знанням грецької мови стикалася з деякою дискримінацією, тоді як це стосується лише 1 з 6 у випадку людей з хоча б задовільним знанням мови. Задовільне знання мови пов’язане із збільшенням відвідуваності курсів. Значний відсоток людей із базовими знаннями грецької мови (42,4%) не відвідували мовні курси через вартість або відсутність відповідних курсів.

Щодо кількості іммігрантів та їх прямих нащадків, то із загальної кількості опитаних людей віком від 15 до 74 років, за оцінками, 93,1% народилися в Греції та 6,8% – за кордоном. Люди з іммігрантським минулим становлять 9,5% (з них 6,8% народилися за кордоном, а 2,7% народилися в Греції, і один або обидва їхні батьки проживали за кордоном).

Вивчаючи основні країни походження, у поєднанні з роком в’їзду до Греції можна помітити, що до 1989 р. більшість іммігрантів прибули з країн зі значною присутністю грецьких іммігрантів (країни Європи, країни колишнього СРСР), а з 1989 р. основним джерелом імміграції є Албанія. , За якою слідують країни колишнього СРСР та інші Балкани. З 2010 року місцеве населення у Греції “розбавили” вихідці з інших європейських та азіатських країн.

Відсоток жінок вищий у обох групах з іммігрантським минулим. У той час як серед людей, які народилися самі, а також їхні батьки у Греції, відсоток жінок та чоловіків майже дорівнює. Щодо віку, то середній вік людей, що народилися за кордоном, лише трохи перевищує середній вік людей, які не є іммігрантами. Навпаки, населення іммігрантів у другому поколінні набагато молодше за людей, які самі та обидва їхні батьки народилися в Греції (30,2 року проти 45,9 року).

Зокрема вікова група 35-44 років перевищує чисельність народжених за кордоном, тоді як відсоток людей віком 15-24 років є особливо малим. Люди, які народилися Греції (і з грецькими батьками), зазвичай, старше. Навпаки, населення, що народилося в Греції, але принаймні один із батьків якого народився за кордоном, особливо молодо, оскільки понад 70% становлять люди молодші 35 років.Source link